Algemene Voorwaarden

 

 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst () hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 1. Definities
 1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
 2. Onderhoud van een website: het door Wimsites inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst & afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever
 1. Aanbiedingen
 1. De aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, en de in publicaties van de Gebruiker voorkomende gegevens zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Na aanvaarding heeft de Gebruiker het recht om binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de Opdrachtgever de offerte te herroepen.
 2. De door de Gebruiker opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W.
 1. Offertes
 1. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd.
 2. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de Gebruiker een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nader mondelinge afspraken en bedingen binden eerst nadat deze schriftelijk door de Gebruiker zijn bevestigd.
 3. Offertes zijn 14 kalenderdagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in kostprijzen en/of de werkzaamheden.
 4. Indien niet uitdrukkelijk vermeld dat wat overeengekomen een offerte is zijn de overeengekomen prijzen niet bindend en kunnen hier derhalve geen rechten aan worden ontleend.
 5. De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
 1. Duur & Beeindiging
 1. Ontwerpen, programmeren, (re)stylen
 2. Het ontwerpen, stylen, restylen of herwerken van een nieuwe website of andere computerprogramma’s is een aannemingsovereenkomst die wordt uitgevoerd in regie.
  Werken waarvoor geen levertijd voorafgaandelijk is overeengekomen, worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn. aan een uurtarief van vijfenzestig (65,00) euro, behoudens andersluidende expliciete overeenkomst
 3. Indien in de overeenkomst een abonnementsvorm is vastgelegd wordt deze telkens stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur als is aangegeven , tenzij deze tenminste 3 maanden van te voren schriftelijk wordt opgezegd.
 4. De uitvoeringstermijn eindigt met de voorlopige oplevering, die stilzwijgend geschiedt ter gelegenheid van de publicatie op het internet.
 5. Na publicatie op het internet volgt een periode van acht dagen waarin de klant nog opmerkingen kan maken, waarna de website definitief wordt geacht te zijn opgeleverd.
 6. Tenzij expliciet overeengekomen staat de opdrachtgever zelf in voor de transfer van een website in geval van beëindiging van de hostingovereenkomst.  Indien daarvoor de bijstand van de Gebruiker wordt gevraagd, zullen deze prestaties in regie worden aangerekend.
 7. De Gebruiker kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Gebruiker gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden.
 8. De Gebruiker heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, uitstel van betaling of een concordaat  heeft aangevraagd of verkregen of anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 9. Bij annulering van de overeenkomst is de Gebruiker gerechtigd al haar daardoor ontstane schade in de ruimste zin van het woord te verhalen op de opdrachtgever. De gehele (resterende) vordering wordt hierdoor direct opeisbaar.
 1. Geheimhouding
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 1. Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang.
 1. Alle geleverde diensten en hetgeen daarmee samenhangt blijven eigendom van de Gebruiker totdat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen betrekkelijk de betreffende overeenkomst, inclusief de uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen, of daarmee samenhangende verbintenissen jegens de Gebruiker heeft voldaan. Tot dat moment wordt de Opdrachtgever geacht hetgeen uit de geleverde diensten voortvloeit van de Gebruiker in bruikleen te hebben. Gedurende de bruikleenperiode is de Opdrachtgever niet gerechtigd het geleverde te verkopen of verpanden.
 1. Garantie
 1. Indien de Gebruiker zaken, websites of gebruiksrechten middels een toeleverancier heeft betrokken, zijn uitsluitend dede garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing. De Gebruiker zal contractspartij op diens eerste verzoek informeren over de inhoud daarvan.
 2. De Opdrachtgever dient te allen tijde de Gebruiker voldoende en tijdig gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen, op straffe van verval van de garantie.
 3. De garantie geldt slechts indien de Opdrachtgever tijdig aan al zijn verplichtingen jegens de Gebruiker heeft voldaan.
 1. Betaling
 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen wordt gesloten tussen de opdrachtgever en de Gebruiker is de opdrachtgever betalingsplichtig. De opdrachtgever dient binnen 20 dagen na het verzenden van de factuur door de Gebruiker het verschuldigde bedrag te voldoen.
 2. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door de Gebruiker aan de opdrachtgever elk kwartaal een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient binnen 20 dagen na het verzenden van de factuur door de Gebruiker het verschuldigde bedrag te voldoen. De periode van onderhoud en de betalingstermijn kan in een andersluidende schriftelijke overeenkomst gewijzigd worden.
 3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij in gebreke, zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling nodig zou zijn, en is de opdrachtgever de officiële rentevoet verschuldigd inzake de wetgeving op de betalingsachterstand in handelstransacties aan de Gebruiker over het openstaande bedrag, met ingang van de vervaldag.
 4. Daarenboven is alsdan ofwel de werkelijke incassokost door de opdrachtgever verschuldigd, ofwel een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een forfaitair minimum van 200 euro en een maximum van 2000 euro per factuur, naar keuze van de Gebruiker.
 5. In dergelijke gevallen behoudt de Gebruiker zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 6. Alle protesten inzake de geleverde of gefactureerde diensten dienen op straffe van verval binnen de acht dagen worden toegezonden aan Wimsites
 1. Diverse bepalingen
 1. De Gebruiker zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke verplichting toe bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijk informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan de Gebruiker
 2. De identiteitsgegevens van de opdrachtgever worden bewaard in onze database, met het oog op intern gebruik.  De opdrachtgever heeft steeds het recht schriftelijk wijziging of verwijdering te vragen van zijn gegevens.
 3. De opdrachtgever geeft door aanvaarding van deze voorwaarden de toestemming tot het gebruik en de mededeling van zijn identiteitsgegevens voor promotionele doeleinden.  De opdrachtgever kan echter steeds schriftelijk wijziging of verwijdering vragen van zijn gegevens uit onze database.
 4. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden.  Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen.  De Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 5. De Gebruiker is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 1. Geschillen en toepasselijk recht
 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Gebruiker en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen op te maken. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.In geval van geschillen omtrent de interpretatie, de toepasselijkheid, de beëindiging, de opzeg  of de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de inhoud van deze voorwaarden of enige andere hiermee gelieerde onderwerpen, met uitsluiting van de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen zich ertoe om vooraleer enige gerechtelijke actie te ondernemen, een beroep te doen op bemiddeling door een erkend bemiddelaar, en dit op straffe van onontvankelijkheid. Onverminderd bovenstaand gegeven, en voor alle andere kwesties, zullen alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, bij de Belgische territoriaal bevoegde rechter te Antwerpen aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is. Deze voorwaarden zijn eveneens gepubliceerd op de website van Wimsites: http://www.wimsites.be Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.